Skip to content

Tôi đã có con tham gia chương trình năm 2018. Sau 10 ngày huấn luyện trở về, con đã trưởng thành hơn rất nhiều